GESTIONS

[DOCUMENTACIÓ TÈCNICA] Redacció de documentació tècnica per a empreses, promotors i/o particulars (informes tècnics…), per a instal·ladors professionals (butlletins, càlculs, plànols, esquemes…) i també per a la col·laboració amb altres tècnics (arquitectes…)

[GESTIONS I TRÀMITS AMB ORGANISMES COMPETENTS] Realització de gestions i tràmits amb els organismes competents (administracions públiques, entitats d’inspecció i control, companyies subministradores d’electricitat, gas, aigua…) per a l’obtenció de permisos, inspeccions, legalitzacions, contractació subministres, etc.

OBRA

Projectes d’obra i direcció tècnica de locals, edificis industrials...

INSTAL·LACIONS

Projectes executius d’instal·lacions: electricitat, gas, climatització...

ACTIVITATS

Projectes d’activitats per a l’obertura i/o ampliació de locals, indústries...

LEGALITZACIONS

Projectes de legalització d’instal·lacions: gas, electricitat, tèrmiques...

GESTIONS

Documentació tècnica, gestions i tràmits amb organismes...

© 2018 by ÒPTIMA SERVEIS D'ENGINYERIA